An Hui Water Jin Jiang Pearl Hotel

Room AREA (sqm)
THEATRE
CHINESE BANQUET
WESTERN BANQUET
CLASSROOM
RECEPTION
BOARDROOM
U-SHAPE
Huaihe Hall 600 500360360350 240---160
Shuijian Banqueting Hall 280 180150150150 140---80
Jinjiang Multi-functional Hall 280 180150150150 100---80
Yuwang Hall 75 ---1616--- ---1420
BengbuⅡ Meeting Room 70 ------------ ---2020
Bengbu/Longhu Meeting Room 38 ------------ ---1414
VIP Building Meeting Room 80 80------40 ------40
Back